Právní minimum

Náplň kurzu právního minima pro začínající podnikatele

Kurz právního minima pro začínající podnikatele jako součást projektu „Podnikám, slaďuju – sama sobě šéfuju“ si klade za cíl poskytnout zájemcům o podnikání informace o právu jako takovém, tj.seznámit je s právní terminologií, základy práva a zejména pak s právními předpisy podstatnými pro činnost podnikatele, tedy s vybranými ustanoveními občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákoníku práce, živnostenského zákona a dalších právních předpisů, jejichž znalost je pro řádný výkon podnikatelské činnosti nezbytná.

Po absolvování kurzu Právního minima pro začínající podnikatele by jednotliví účastníci tohoto kurzu měli být schopni samostatně koncipovat některé vybrané typy jednoduchých smluv, s nimiž podnikatelé přicházejí v rámci svého podnikání nejčastěji do kontaktu tak, aby tyto jimi vytvořené smlouvy obsahovaly podstatné náležitosti těch kterých smluvních typů a odpovídaly příslušným ustanovením právních předpisů tyto smluvní typy upravujících.

Dále by absolventi kurzu měli získat vědomosti o předpokladech nutných pro výkon podnikatelské činnosti v rámci obchodních společností, případně v rámci jednotlivých živností upravených živnostenským zákonem, měli by se seznámit s předpoklady nutnými pro založení pracovně právního vztahu a pro jeho ukončení, jakož i s případnými následky vyplývajícími z výkonu podnikatelské činnosti v rozporu s právními předpisy.

V neposlední řadě si absolvování kurzu klade za cíl seznámit účastníky i s možnostmi uplatňování nároků vyplývajících z podnikatelské činnosti soudní cestou, kdy účastníci kurzu by měli být schopni sepsat si jednoduchou žalobu a měli by získat vědomosti o tom, co je nezbytné pro řádné a včasně uplatnění jejich nároků soudní cestou.

V rámci kurzu pak budou dány účastníkům k dispozici vzory některých vybraných smluv v režimu obchodního, občanského a pracovního práva, kdy současně v závěru kurzu budou účastníci řešit jednoduché příklady z praxe.
 

 

Další běhy v Novém Jičíně ( od října 2013) a Ostrava III. (od října 2013) se připravují.  V případě zájmu nás kontaktujte na info@zahajenipodnikani.cz, do předmětu uveďte název města, ve kterém máte zájem o náš projekt absolvovat. Jakmile budou vypsány termíny, budeme Vás ihned informovat.
Lektor

Mgr. Iveta Chmelařová Horáčková

Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, fakulta právnická. Již v průběhu studia v letech…

Číst dále

Ve kterých termínech se kurz koná?


březen - červen

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference